เตียงผู้ป่วยปรับมือ  2 ไกร์ ราวสไลด์ Model : A232P

Visitors: 56,883